Dự án

Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Công suất 50MWp

Thời gian thi công

2020

Địa điểm thi công

Tỉnh Bình Định