Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc

ÔNG CAO NGỌC PHƯƠNG

Tổng Giám đốc

ÔNG PHÍ NGỌC ANH

Phó Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT

Phó Tổng Giám đốc

BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

Phó Tổng Giám đốc

ÔNG BÀNH VĂN ANH

Phó Tổng Giám đốc

ÔNG ĐỖ VĂN HƯỞNG

Kế toán trưởng