Giới thiệu

Hội đồng quản trị

ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG

Chủ tịch HĐQT

ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC

Phó Chủ tịch HĐQT

ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA

Thành viên HĐQT

ÔNG BUDIMAN SATRIO SUDONO LIEM

Thành viên HĐQT

ÔNG PHAN NGỌC HIẾU

Thành viên HĐQT

ÔNG DƯƠNG KIM NGỌC

Thành viên HĐQT