Dự án

CAO TỐC VÂN ĐỒN TIÊN YÊN

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Giá trị thực hiện của LICOGI 16: Hơn 602 tỷ đồng

Thời gian thi công

Đang thi công

Địa điểm thi công

Huyện Tiên Yên , Quảng Ninh