Dự án

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

- Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dài 64km, có tổng mức đầu tư 12.188 tỉ đồng.
- Các gói thầu LICOGI 16 thi công:
+ Gói thầu XL07-CT: Km59+000 – Km63+000: 162,01 tỷ đồng
+ Gói thầu XL08-CT: Km64+000 – Km68+000: 170,51 tỷ đồng
+ Gói thầu XL11-CT: Km78+000 – Km80+500: 140,84 tỷ đồng
+ Gói thầu XL12A-CT: Km80+500 – Km84+500: 153,67 tỷ đồng
+ Gói thầu XL20-CT: Km107+000 – Km109+000: 135,37 tỷ đồng
+ Gói thầu XL10-CT: Km72+000 – Km78+000: 186,22 tỷ đồng
+ Gói thầu XL-BTN.2: Km59+000 – Km84+000: 551.93 tỷ đồng
+ Gói thầu XL-BTN.3: Km84+000 – Km109+000: 531,72 tỷ đồng

Thời gian thi công

2017-2019

Địa điểm thi công

Tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn, Việt Nam