Dự án

Đồi Hòn Rơm

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Xây dựng nền móng, hạ tầng và hệ thống đường nội bộ

Thời gian thi công

Đang thực hiện

Địa điểm thi công

Ninh Thuận