DA VPNT gói XL1 đang thực hiện với quyết tâm cao của tập thể LCG.

23/07/2023

Quyết tâm đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc bắc - nam đoạn Nha Trang - Vân Phong do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Đây là dự án quan trọng quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp 1 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sau khi được khởi công từ đầu năm, đến nay, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công, mục tiêu cao nhất là dự án cán đích đúng tiến độ đề ra.

https://lizen.vn/vi/gallery/video/da-vpnt-goi-xl1-dang-thuc-hien-voi-quyet-tam-cao-cua-tap-the-lcg