QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo số 1358/TB-SGDHCM ngày 18/07/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng