QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo nhận TB số 1563/TB-SGDHCM ngày 25/08/2022 của SGDCK TPHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết Và quyết định miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Hữu Phong