QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LIZEN được sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023