QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (giai đoạn từ 30/11/2021 đến 30/11/2023)