Dự án

DỰ ÁN CẨM ĐÌNH - HIỆP THUẬN

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Giá trị thực hiện của LICOGI 16: 267.465.790.000 đồng

Thời gian thi công

2021

Địa điểm thi công

Huyện Phúc Thọ, Hà Nội