Dự án

Dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh

Vai trò
Tổng thầu EPC
Hạng mục thi công

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 1.221 tỉ đồng

- Giá trị gói thầu xây dựng EPC của LICOGI 16: 669 tỉ đồng.

- Phạm vi cấp nước:

+Toàn bộ địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, diện tích: hơn 42.000 ha.

+ Thành phố Tam Kỳ, huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và Khu vực phía đông huyện Quế Sơn.

Thời gian thi công

-2017-2018 - 31/08/2018, phát nước KCN đến Tam Thăng, công suất 25.000 m3/ngđ. - 1/12/2018, khánh thành giai đoạn 1a, 50.000m3/ngđ.

Địa điểm thi công

Tỉnh Quảng Nam