Dự án

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Vai trò
Nhà thầu chính
Hạng mục thi công

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800-Km44+749,67).

Các gói thầu do LICOGI 16 thi công gồm:

XL09

KM 18+300-Km 20+000

XL10

Km20+000-Km22+400

XL11

Km22+400-Km24+000 (bao gồm cầu Km22+961)

XL12a

Km24+000-Km26+500

XL12b

Km26+500-Km29+000

XL14

Km29+000-Km32+000

XL15

Km32+000-Km33+500

XL27

Cầu Km21+060, cầu Km 23+820

XL28

Cầu Km24+420, cầu Km 25+460, cầu Km26+00

XL29

Cầu Km30+020

 

Tổng giá trị thực hiện khoảng 1.207 tỷ đồng

Thời gian thi công

Đang thi công

Địa điểm thi công

Tỉnh Lạng Sơn