Khu đô thị mới Nam Minh Phương

17/11/2021

Liên doanh Công ty Cổ phần LICOGI 14 và Công ty Cổ phần LICOGI 16

Ngày 21/7/2020 giữa Sở Xây Dựng Phú Thọ và Liên danh Công ty Cổ phần LICOGI 14 và Công ty Cổ phần LICOGI 16 ký Hợp đồng dự án có sử dụng đất Số: 01/2020/HĐDA. Về việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Dự án có quy mô: 544.338,02m2. Thời gian triển khai dự án là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện dự án.

Bà Lê Thị Phương Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16

 

Nguồn: LICOGI 16