QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - Bà Lê Thị Phương Nam