QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - Ông Budiman Satrio Sudono Liem